Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

23/3/18

Το παιδομάζωμα του 1516

Φθάνοντας οι Οθωμανοί Τούρκοι στην Μικρά Ασία ηττημένοι και διωγμένοι από τα μέρη και τους λαούς που πέρασαν, συνάντησαν μία πλούσια αυτοκρατορία αλλά ευάλωτη. Ξεκίνησαν αμέσως τις επιδρομές και τις λεηλασίες των πόλεων και της υπαίθρου. Οι μαρτυρίες είναι πολλές όπως και τα γραπτά όχι μόνον από Βυζαντινούς αλλά και από Σύριους συγγραφείς της εποχής που γράφουν αραβικά για την άφιξη των Οθωμανών. Οθωμανικές πηγές δεν έχουμε διότι Τούρκοι που να γράφουν εκείνη την μακρινή εποχή δεν υπάρχουν. 

23/3/18


23 Μαρτίου 1823 Επιστολή Μεσσηνικαής Συγκλήτου προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς - Το πρώτο κείμενο της Ελεύθερης Ελλάδας του 1821

Στιγμιότυπο από επετειακή τελετή της απελευθέρωσης της Καλαμάτας. Πηγή φωτογραφίας Foninews.gr
του Βασίλη Φουρτούνη
Δάσκαλου, Προέδρου Συλλόγου Εκπ/κών «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»
Αγαπητοί φίλοι,
Χρόνια πολλά για τη μέρα.

Τη μέρα που τόσα χρόνια θεωρούμε ότι ξεκίνησε η επανάσταση του 1821, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους.
Θέλοντας να συμβάλλω κι εγώ με τις ταπεινές μου δυνάμεις στην ιστορική αλήθεια δημοσιεύω σήμερα μια επιστολή του Πέτρου Μαυρομιχάλη και όχι Πετρόμπεη με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821, προς τα ευρωπαϊκά κράτη με την οποία ζητούσε βοήθεια για το τότε μικρό ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Συγκεκριμένα δυο μέρες μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, στις 25 Μαρτίου, η Μεσσηνιακή Σύγκλητος θα στείλει την από τις 23 Μαρτίου 1821 εγκεκριμένη επιστολή της με τίτλο «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου», στην οποία εξηγούνται οι σκοποί της Επανάστασης.
Με ένα δεύτερο έγγραφό της (Μάιος), υπογραμμένο και πάλι από τον Μαυρομιχάλη, η Σύγκλητος ζητούσε βοήθεια από τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση του προέδρου Τζέιμς Μονρό. Το κείμενο παραδόθηκε στον Αμερικανό καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και γερουσιαστή Εντ. Έβερετ από τον Αδαμάντιο Κοραή.
Βέβαια για λόγους άσχετους με την ιστορική αλήθεια διδάσκουμε σήμερα ότι ή επανάσταση ξεκίνησε στις 25 Μάρτη και μάλιστα από την Αγία Λαύρα όπου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε τα παλικάρια κ.λ.π.
Στόχος μα ς δεν είναι, μέρα που είναι, να ξανανοίξουμε αυτό το διάλογο, αλλά να παρουσιάσουμε το ντοκουμέντο και τίποτα άλλο.
Άλλωστε κατά μία έννοια ζούμε  και σήμερα περίπου ίδιες στιγμές. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και μάλιστα ως φάρσα.

Τίτλος:
Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου
Ακολουθεί σφραγίδα και μετά τη σφραγίδα τη υπόλοιπο κείμενο:
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.

Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.

Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.

1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα.
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.
Αντίγραφο από την επιστολή του Λονδίνου.

24/3/18

Ἡ γλωσσικὴ μεταρρύθμιση Ράλλη

[Τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ, καθηγητῆ Φιλοσοφίας καὶ Πολιτιστικῆς Διπλωματίας στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν, ἐφημερίδα Καθημερινή, 28 Ἀπριλίου 1996, ἀναδημοσιευμένο στὸ βιβλίο «Πολιτισμός, τὸ κεντρικὸ πρόβλημα τῆς Πολιτικῆς», ἐκδ. Κάκτος, 2005.]
Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς κ. Γεώργιος Ράλλης εἶναι προσωπικότητα τοῦ πολιτικοῦ χώρου καθολικὰ σεβαστή. Σημάδεψε τὸν πολιτικό μας βίο ἐνσαρκώνοντας, μὲ τρόπο σθεναρὸ καὶ ἀσυμβίβαστο, ἕνα ὑπόδειγμα σοβαρότητας, μετριοπάθειας καὶ ἀξιοπρέπειας. Σὲ καιροὺς καταιγιστικῆς πλημμυρίδας τοῦ πιὸ ἀμοραλιστικοῦ λαϊκισμοῦ.

Ο κίνδυνος νέας γενοκτονίας του ελληνισμού

24-03-2018 Σάββας Καλεντερίδης

Έχουμε γράψει επανειλημμένα πως το ότι η Ελλάδα στη Συνθήκη της Λοζάνης δεν απαίτησε να τεθεί όρος αναγνώρισης της Γενοκτονίας που υπέστη ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, της Θράκης και του Πόντου, από τη μια «δικαίωσε» και από την άλλη ενθάρρυνε τους γενοκτόνους να συνεχίσουν το αποτρόπαιο έργο τους τις επόμενες δεκαετίες εναντίον των Ελλήνων της Πόλης, της Ίμβρου, της Τενέδου και της Κύπρου.

Καταγγελία ΝΔ: τα 2/3 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μισθοδοτούνται από το κράτος

24-03-2018
Από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή δημοσίευμα που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες της Ν.Δ. περί κομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης από την Kυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μόλις χθες, η Νέα Δημοκρατία, δια του αρμοδίου Τομεάρχη της Γ. Γεωργαντά απάντησε με στοιχεία στην κ. Ολγα Γεροβασίλη η οποία με ωμά ψέματα αποπειράθηκε να διαψεύσει αυτό που είναι πλέον γνωστό σε όλους: την άλωση του κράτους από συγγενείς και φίλους των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

23-03-2018

Επίθεση στα γραφεία της ΔΑΠ στο Πολυτεχνείο από ακροαριστερούς αναρχοφασίστες του Αριστερού Παρκράτους!


Άγνωστοι φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν στα γραφεία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τα έκαναν γυαλιά καρφιά

Επίθεση στα γραφεία της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πολυτεχνείο έγινε χθες Παρασκευή (23/3/2018) με τις εικόνες να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Παρ’ ολίγον δολοφονική επίθεση σε αρχιφύλακα στις φυλακές Τρικάλων

24-03-2018

«Κατηγορώ» εναντίον του υπουργείου Δικαιοσύνης από την Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας μετά από σειρά επιθέσεων κατά του προσωπικού φυλακών.


Ένα ακόμα περιστατικό βίας εναντίον σωφρονιστικού υπάλληλου από κρατούμενο καταγγέλλει η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αποδίδοντας στο υπουργείο Δικαιοσύνης την ευθύνη για τα επικίνδυνα τεκταινόμενα στις φυλακές της χώρας.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Παράδοση 143 Ασθενοφόρων της Peugeot που δώρισε το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

22-03-2018

Ολοκληρώθηκε  από την Peugeot του Ομίλου Συγγελίδη, η παράδοση των 143 Ασθενοφόρων Οχημάτων τύπου Boxer, δωρεά προς το ΕΚΑΒ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Ζέεχοφερ: Έλεγχοι στα γερμανικά σύνορα, ισχυρό κράτος, μηδενική ανοχή

«Ελπίζω κάποια μέρα να επιστρέψουμε στην αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αλλά όσο δεν συμβαίνει αυτό, θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε τα σύνορα με τις γειτονικές μας χώρες»

23-03-2018

Αυστηρή ατζέντα σε θέματα ασφάλειας αλλά και άμεση υλοποίησή της υποσχέθηκε ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζέεχοφερ, παρουσιάζοντας στη Βουλή τις κύριες προτεραιότητές του.


23-03-2018

Εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ από ακροαριστερούς αναρχοφασίστες του Αριστερού Παρακράτους.


Φωτιά σε δύο επαγγελματικά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ επί της οδού Σουλιώτη στη Θεσσαλονίκη έβαλαν άγνωστοι στις 02.20 τα ξημερώματα. 

Τρεις νεκροί από την ομηρεία στη Γαλλία, την ευθύνη ανέλαβε το ISIS

23-03-2018


Την ευθύνη ανέλαβε το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος


Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο έως τώρα απολογισμός από την ομηρεία σε σούπερ μάρκετ στη πόλη Τρεμπ της νότιας Γαλλίας, η οποία έληξε μετά από έφοδο της Αστυνομίας.

Νεκρός είναι και ο δράστης, ονόματι Ραντουάν Λακντίμ, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος και πιστεύεται πως έδρασε μόνος. Η τρομοκρατική οργάνωση έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για την αιματοχυσία, χαρακτηρίζοντας τον τρομοκράτη «στρατιώτη» του αυτοαποκαλούμενου χαλιφάτου της.

Μούγκα οι επαγγελματίες ανθρωπιστές της αριστεράς για όσα συμβαίνουν στη Μόρια. Αν ήταν αντιπολίτευση θα είχαν κάψει όλη την Ελλάδα. Ξεφτιλισμένα υποκείμενα.

-------------------------------------------------------------------

Mόρια: Αυτοπυρπολήθηκε Σύρος πρόσφυγας

22-03-2018
Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης μεταφέρθηκε 26χρονος Σύρος που αυτοπυρπολήθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

22/3/18

Είναι Eσχάτη Προδοσία η παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας; Φυσικά ναι! Ισόβια και λίγα θα 'ναι

Σκούζουν και κλαίγονται ξαφνικά οι κυβερνώντες ότι δήθεν τους απειλούν με θάνατο και ισόβια επειδή θα διαπράξουν εσχάτη προδοσία παραχωρώντας το όνομα  της Μακεδονίας στα τσουτσέκια των Τούρκων, τους Σκοπιανούς. Ο πρόεδρος της άβουλης μάλιστα ο κ. Βούτσης έφθασε να κατηγορήσει ευθέως για υποκινητές τα Παμμακεδονικά σωματεία της υφηλίου, δείχνοντας για άλλη μια φορά το μίσος και τον φόβο των Συριζαίων για τον Ελληνισμό που μάχεται, και δη τον απόδημο. Δεν τους συγχωρούν που με δικές τους πρωτοβουλίες οργάνωσαν τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που κατέστησαν σαφές στους πάντες ότι η υποτελής κυβέρνηση Τσίπρα πράττει εν γνώσει της ενάντια στη βούληση του 80 τοις εκατό των Ελλήνων.